หัวหน้าสาขา

 

You are here

Home » หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร

1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร)
                          Bachelor of Science (Agricultural Development and Agribusiness Management)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร)
                         B.Sc. (Agricultural Development and Agribusiness Management)

2. รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 

3. ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการในด้านนี้และมีคุณธรรม จริยธรรม

 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต ศิลป์-คณิต หรือเทียบเท่า

4.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน

4.3  ทั้งข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ต้องมีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 โดยมีวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ดังนี้

- โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา
- โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
- โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านกลุ่ม 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร การส่งเสริมเผยแพร่ นิเทศศาสตร์เกษตร และวิทยาการด้านการจัดการธุรกิจเกษตร บนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้

5.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการเกษตรการส่งเสริมเผยแพร่ นิเทศศาสตร์เกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร ตลอดจนวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้

5.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

5.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ตลอดจนธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 

6. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

6.1 ประกอบกิจการฟาร์มของตนเอง

6.2 นักวิชาการเกษตรในฟาร์ม

6.3 ผู้จัดการฟาร์ม

6.4 เจ้าหน้าที่ทีมปรึกษาด้านการทำฟาร์ม

6.5 ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

6.6 นักธุรกิจด้านการเกษตร

6.7 เจ้าหน้าที่ธนาคารที่รับผิดชอบงานสินเชื่อเกษตร

6.8 เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์การเกษตร หรือกลุ่มเกษตรกร

6.9 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรหรือประมงของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.10 นักพัฒนาในหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักพัฒนาและ

6.11 ผู้ผลิตสื่ออิสระ

6.12 นักจัดรายการวิทยุ และโทรทัศน์

6.13 นักเขียนคอลัมน์วิทยาการเกษตรในหนังสือพิมพ์ต่างๆ