หัวหน้าสาขา

 

You are here

Home

ติดต่อเรา

1. สถานที่ตั้ง

สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
109  หมุ่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110
โทรศัพท์ :: 075 - 773131-2   โทรสาร :: 075 - 773133

2. การติดต่อ

อีเมล์ :: agr@rmutsv.ac.th
โทรศัพท์ :: 075 - 773131-141  
โทรสาร :: 075 - 329936

 

3. ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการในด้านนี้และมีคุณธรรม จริยธรรม

 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ

            การนำเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (Web Comment) ซึ่ง นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไปตลอดจนผู้เข้ารับบริการทุกคนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะสามารถส่งข้อความแนะนำ หรือติชมเว็บไซต์เพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับไปพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยการเปิดโอกาสให้ สมาชิกทุกคน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ.

 
5. แผนที่การเดินทาง